E-novice

Slikovno gradivo iz učbenika za geografijo v osnovni šoli (9. razred)

Modrijanovi učbeniki za geografijo so že vrsto let nepogrešljivi v večini slovenskih osnovnih šol, saj veljajo za izjemno kakovostne tako po strokovni kakor metodično-didaktični plati, poleg tega jih redno posodabljamo in skrbimo, da je obravnavana snov vedno aktualna in zanimiva. To velja tudi za slikovno gradivo.
__________________________________

  Geografija Slovenije
  Geografija za 9. razred osnovne šole (334 enot)
1 Kaninski podi
2 Primerjava površin evropskih držav
3 Primerjava števila prebivalcev evropskih držav
4 Bruto domači proizvod na prebivalca v EU
5 Doprsni kip Jožeta Plečnika
6 Narodno mešana območja – območja narodnih manjšin
7 Geografska lega Slovenije v okviru Srednje Evrope
8 Obeležje v geometričnem središču Slovenije
9 Slovenija na stičišču
10 Naselja na Primorskem
11 Poselitev v obliki samotnih kmetij
12 Obcestna naselja na panonski ravnini spominjajo
13 Belokranjska noša kaže vplive sosednje Hrvaške.
14 Zastave članic Evropske unije
15 Tabla na Trnovskem gozdu Natura 2000
16 Zgodovinske dežele na slovenskem ozemlju
17 Karavanke
18 Naravnogeografske enote Slovenije
19 Kamniško-Savinjske Alpe
20 Cerkljansko hribovje s Poreznom
21 Ljubljanska kotlina na območju Dobrav
22 Ribniško polje
23 Pogled na del slovenske obale
24 Obpanonske pokrajine na primeru Ptujskega polja
25 Gubanje
26 Prelamljanje
27 Nastanek kotline
28 Pohorski tonalit
29 Površje iz apnenca na območju Triglavskih podov
30 Razširjenost kraškega površja
31 Prod
32 Konglomerat
33 Peščenjak
34 Glinavec
35 Prerez plasti fliša
36 Vrste kamnin glede na nastanek
37 Starost kamnin
38 Dovžanova soteska s cestnim predorom
39 Geološki steber s prikazom plasti kamnin
40 Lep primer fosilov so megalodonti
41 Megla v zgornjem delu Ljubljanske kotline
42 Temperaturni obrat
43 Povprečna letna višina padavin
44 Poplave na Ljubljanskem barju
45 Klimogram Portoroža
46 Klimogram Maribora
47 Klimogram Kredarice
48 Tipi podnebja
49 Pri nas najdemo strnjene komplekse gozda (Kočevsko)
50 Bukov gozd nad Selško dolino
51 Prehod med iglastim gozdom in pasom ruševja
52 Pivški rokav podzemeljskega toka Unice
53 Prikaz podtalnice
54 Glavne slovenske reke
55 Rečni režimi
56 Blejsko jezero iz zraka
57 Akumulacijsko Ptujsko jezero na Dravi
58 Kopališče v Portorožu
59 Primerjava povprečne gostote prebivalstva
60 Gostota prebivalstva
61 Bukovnik v Podolševi nad Solčavo
62 Redko poseljeno območje gorskega sveta
63 Zgostitev prebivalstva v Novomeški pokrajini
64 Novorojenček v ljubljanski porodnišnici
65 Rodnost, umrljivost in naravni prirast
66 Naravni prirast v članicah Evropske unije leta
67 Celotna rodnost po evropskih državah
68 Delež zdomcev po slovenskih naseljih
69 Ostanki vasi kočevskih Nemcev
70 Buenos Aires
71 Priselitve in odselitve v obdobju 1920–2010
72 Skupno število prebivalcev Slovenije 1857–2011
73 Naravni in selitveni v državah Evropske unije
74 Pričakovano trajanje življenja
75 Mlajši od 14 let in starejši od 65 let
76 Delež moških in žensk leta 2011
77 Starostne piramide Slovenije
78 Sedež Univerze v Ljubljani
79 Izobrazbena sestava prebivalstva
80 Delež zaposlenih
81 Prebivalstvo Slovenije po veroizpovedi
82 Katoliška cerkev sv. Jakoba v Ljubljani
83 Notranjost pravoslavne cerkve v Ljubljani
84 Dvojezični napis na obali
85 Dvojezični napis v Prekmurju
86 Mladi prebivalci romskega naselja Kamenci
87 Število Italijanov, Madžarov in Romov
88 Narodna sestava prebivalstva
89 Delež Slovencev v Furlaniji - Julijski krajini
90 Dvojezični napis na Tržaškem
91 Dvojezična krajevna tabla v rezijanskem narečju
92 Delež Slovencev na avstrijskem Koroškem
93 Poslopje Zvezne gimnazije za Slovence
94 Delež Slovencev v Slovenskem Porabju
95 Gornji Senik je največje slovensko naselje
96 Države, kjer živijo Slovenci po svetu
97 Naselja so po Sloveniji razporejena neenakomerno
98 Nove stanovanjske hiše
99 Staro vaško jedro v Podsredi
100 Samotna kmetija nad Podvolovljekom
101 Zaselek Kostrevnica
102 Razložena naselja
103 Gručasto naselje Mali Podlog
104 Obcestno naselje Noršinci
105 Suburbanizirano naselje Spodnja Hajdina
106 Alpska hiša
107 Panonska hiša
108 Primorska hiša
109 Enojni kozolec
110 Dvojni kozolec ali toplar
111 Staro mestno jedro v Ljubljani
112 Nova Gorica nima
113 Železolivarna na Dvoru ob Krki
114 Gorenje iz Velenja
115 Sestava bruto domačega proizvoda
116 Stopnja samooskrbe
117 Kmetijska zemljišča v uporabi
118 Najboljša kmetijska zemljišča so na ravninah
119 Hribovsko kmetijstvo
120 Območje hidromelioracij v Pesniški dolini
121 Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih
122 Zemljiška razdrobljenost na ravnini
123 Opuščene njive so se spremenile v travnike
124 Travniki se zaraščajo z gozdom
125 Spremembe v rabi tal v Sloveniji v obdobju 1993–2005
126 Zaradi gradnje izgubimo nekaj kmetijskih zemljišč
127 Sodobni rastlinjaki
128 Pridelava po posameznih kmetijskih dejavnostih leta 1997
129 Silažna koruza je naša najpomembnejša krmna rastlina.
130 Pobiranje krompirja v okolici Ribnice
131 Povprečen hektarski donos pšenice
132 Povprečen hektarski donos koruze
133 Povprečen hektarski donos krompirja
134 Govedoreja v okolici Slovenj Gradca
135 Notranjost sodobno urejenega hleva
136 Vinorodni rajoni
137 Vinogradniška pokrajina v Slovenskih goricah
138 Pred točo zavarovani sadovnjaki v Voglajnskem gričevju
139 Veliki kompleksi gozda na Kočevskem rogu
140 Posek lesa leta 2009
141 Spravilo lesa s pomočjo velikih tovornjakov
142 Poškodovani iglavci v Karavankah
143 Rudar pri delu v Idrijskem rudniku
144 Kamnolom pri Črnem Kalu
145 Rudniki kovinskih rud in energijskih surovin
146 Bioplinska elektrarna v Vučji vasi
147 Končna poraba energije po sektorjih rabe
148 Končna poraba energije po virih energije
149 Proizvodnja električne energije leta 2009 po vrsti elektrarn
150 Termoelektrarna Šoštanj
151 Energetsko omrežje
152 Kraji z industrijo leta 1948
153 Kraji z industrijo leta 2006
154 Ugrezninska jezera pri Velenju
155 Industrijska proizvodnja, število zaposlenih in produktivnost dela
156 Število zaposlenih v industriji
157 Industrijska proizvodnja (vrednost prodaje) po dejavnostih
158 Delo v razvojno-raziskovalnem laboratoriju v Krki
159 Potek V. in X. evropskega prometnega koridorja
160 Javni potniški promet
161 Mestni promet v Ljubljani
162 Blagovni promet
163 Število prebivalcev na osebni avtomobil
164 Viadukt pri Črnem Kalu je največji most v Sloveniji
165 Cestne obremenitve leta 2006
166 Križišče na Iliriki pri Jesenicah
167 Zgoščena poselitev prebivalstva ob avtocesti pri Šmarju-Sap
168 Omrežje avtocest in hitrih cest
169 Železniški blagovni promet znotraj in zunaj države
170 Železniška postaja v Ljubljani
171 Železniško križišče Zidani Most
172 Luka Koper
173 Marina v Izoli
174 Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
175 Letališče Portorož
176 Gorski turizem
177 Obmorski turizem
178 Prihodi tujih turistov po državah izvora leta 2009
179 Prenočitve domačih in tujih turistov v obdobju 1970–2009
180 Planinstvo
181 Spust s čolni po gorskih rekah je priljubljen zlasti na Soči.
182 Krvavec
183 Terme Olimia
184 Glavni turistični kraji glede na število prenočitev
185 Počitniška bivališča pod Krvavcem
186 Manjša trgovina z mešanim blagom.
187 Velike samopostrežne trgovine na obrobju mest
188 Izvoz in uvoz po skupinah držav leta 2010
189 Industrija je še vedno eden glavnih virov
190 Onesnaženost voda in zraka
191 Eden od razlogov povečevanja okoljskih pritiskov
192 Emisije žveplovega dioksida in dušikovih oksidov
193 Termoelektrarna - toplarna Ljubljana
194 Čistilna naprava
195 Neurejeno odlagališče odpadkov pri Ribnici
196 Zavarovana območja narave
197 Tabla z oznako krajinskega parka Zgornja Idrijca
198 Območja Natura 2000
199 Aljažev stolp
200 Severna triglavska stena je visoka več kot 1000 m
201 Delitev Alpskih pokrajin
202 Planota Pokljuka je zelo gozdnata.
203 Osrednji greben Grintovcev
204 Velikoplaninske »bajte«
205 Stol je najvišji vrh v Karavankah
206 Kaninski podi
207 Melišča nad Dolino Triglavskih jezer
208 Podor v Kamniško-Savinjskih Alpah
209 Triglavski ledenik leta 1995
210 Blejski Vintgar
211 Korita Možnice
212 Krnsko jezero
213 Temperaturni obrat v dolini Vrat
214 Klimograma Rateč in Kredarice
215 Višinski rastlinski pasovi
216 Drežnica nad Kobaridom
217 Planina Na kalu
218 Planina Velo polje
219 Živina na »visoki« planini Velo polje
220 Alpinist pri plezanju
221 Množica v času smučarskih skokov v Planici
222 Razlagalna tabla v Triglavskem narodnem parku
223 Delitev Predalpskih pokrajin
224 Klimogrami Tolmina, Ljubljane Bežigrada in Raven na Koroškem
225 Dimnik TE Trbovlje
226 Hidroelektrarna Fala v Dravski dolini
227 Za prisojna pobočja so značilne samotne kmetije
228 Najstarejša piščal na svetu
229 Kamnik
230 Dolina Idrijce
231 Obnovljena Bolnišnica Franja
232 Polhograjsko hribovje s Pasje ravni
233 Tolmin je največji kraj ob srednjem toku Soče
234 Čipkarstvo v Idriji
235 Idrijski žlikrofi
236 Trbovlje
237 Prvine Predalpskih pokrajin
238 Zgornja Savinjska dolina
239 Velenjska kotlina
240 Značilna pokrajina s samotnimi kmetijami na Pohorju
241 Kmečki turizem v Šentanelu na Strojni
242 Lovrenška jezerca
243 Ravne na Koroškem
244 Ljubljanska kotlina v okolici Škofje Loke
245 Industrijska cona na obrobju Kranja
246 Delitev Ljubljanske kotline
247 Radovljica
248 Kranjsko polje vzhodno od Hotemaž
249 Zgradba Slovenskega parlamenta
250 Ljubljana – panorama mestnega središča
251 Ljubljansko barje
252 Nasadi hmelja v bližini Žalca
253 Celje s starim mestnim jedrom v ospredju
254 Dvignjena dinarskokraška planota Javorniki
255 Ravnik v Beli krajini
256 Visoke dinarskokraške pokrajine – Krimsko višavje
257 Nizke dinarskokraške pokrajine – dolina zgornje Krke
258 Delitev Dinarskokraških pokrajin
259 Medved
260 Siga in kapniki
261 Podzemeljske kraške oblike
262 Bogastvo kapnikov v Postojnski jami
263 Lehnjakovi pragovi pri Dvoru na Krki
264 Uvala in kraško polje
265 Slepe doline in suha dolina
266 Presihajoče Petelinjsko jezero pri Pivki
267 Cerkniško jezero, v ozadju gora Slivnica
268 Izvir Krupe
269 Klimograma Nove vasi in Črnomlja
270 Bloški smučar
271 Trebnje
272 Pokrajinske prvine Dinarskokraških pokrajin
273 Izdelovalec suhe robe na sejmu v Ribnici
274 Postojnska vrata z avtocesto
275 Nanos
276 Na Loškem polju je več manjših naselij
277 Bloke
278 Kočevsko polje je naše največje kraško polje.
279 Dolina Krke pri Žužemberku
280 Dolenjsko podolje pri Stični
281 Belokranjske pisanice
282 Valovito površje pri Semiču v Beli krajini
283 Steljniki
284 Delitev Obsredozemskih pokrajin
285 V sredini slike je flišni hrbet Vrhe
286 Semedela
287 Klimogrami Portoroža, Bilj in Ilirske Bistrice
288 Opeke na strehah so zaradi zaščite pred sunki vetra pokrite s kamenjem
289 Gozdovi črnega bora na Krasu
290 Trst
291 Šempeter pri Novi Gorici
292 Piran
293 Traktorji s prikolicami
294 Luka Koper
295 Lipicanci
296 Strunjanski klifi
297 Mesto Koper
298 Ribiški čoln v Strunjanu
299 Plitvi bazeni v Sečoveljskih solinah
300 Oljke
301 Pokrajinske prvine Obsredozemskih pokrajin
302 Vipavska dolina med Vipavo in Ajdovščino
303 Vinogradniška pokrajina Goriških brd
304 Osrednje sleme Brkinov
305 Tabla z oznako UNESCA
306 Most čez podzemni kanjon v Škocjanskih jamah
307 Pokrajina Kras od daleč
308 Kraška rdeča prst jerovica
309 Pršut
310 Obpanonska ravnina na območju Veščice
311 Obpanonsko gričevje v Slovenskih goricah
312 Delitev Obpanonskih pokrajin
313 Klimograma Bizeljskega in Murske Sobote
314 Mrtvica ob Muri
315 Babičev mlin na Muri
316 Uporaba kmetijske mehanizacije na Dravskem polju
317 Industrijska četrt v Mariboru
318 Terme Čatež
319 Obcestne vasi na Ptujskem polju
320 Dvojezični krajevni napis v Mostju v Prekmurju
321 Štorklji v gnezdu
322 Prekmurska gibanica
323 Za Goričko je značilno valovito površje
324 Prvine Obpanonskih pokrajin)
325 Na območju Jeruzalema so kompleksi vinogradov
326 Klopotec
327 Staro mestno jedro Maribora je na levem bregu Drave
328 Mariborski Lent je del starega mestnega jedra
329 Mesto Ptuj je nastalo na levem bregu Drave
330 Kurent
331 Haloze v vzhodnem delu
332 Ravno dno Krške kotline
333 Avtomobilska tovarna Revoz
334 Novo mesto je nastalo v okljuku Krke

 

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.