Knjiga

Tehnologija varjenja

Tehnologija varjenja

Inoslav Rak

naslovnica: Vesna Vidmar

format: 200 × 288

strani: 464

vezava: trda

izid: 2008

ISBN: 978-961-241-251-7

Varjenje je strokovna dejavnost (in znanost), ki se zlasti od druge svetovne vojne naprej v svetu in pri nas vse hitreje razvija ter pridobiva na pomenu v gospodarstvu. Odgovarjati mora na vedno nove zahteve konstruktorjev gradbenih objektov, strojev in naprav ter na pojave vedno novih materialov, ki po svoji sestavi in lastnostih pomenijo nove izzive tudi za varilsko stroko.

Kako pomembna gospodarska dejavnost je varilstvo, povedo pred kratkim objavljeni zanimivi podatki: da je npr. v ZDA kar 50 % družbenega brutoproizvoda neposredno ali posredno povezanega z varjenjem, da imajo 500 tisoč varilcev in da bi jih potrebovali še 200 tisoč; da je v Evropi kar 5,5 milijona delovnih mest povezanih z varilstvom in da ima Evropa ca. 750 tisoč varilcev; da je na svetu ca. 3 milijone aktivnih varilcev, od tega v Sloveniji kakih 15.000. Pomemben je tudi podatek, da povsod po svetu kvalificiranih varilcev primanjkuje in da so zaradi zahtevnosti in specifičnosti svojega dela dragocenejši kader kot diplomirani inženirji.
Ni dvoma, da k takemu vrednotenju dejavnosti in varilskega poklica levji delež prispeva posebno znanje, ki pred izvajalce postavlja vedno večje zahteve.

Poseben in znaten prispevek k razvoju tega znanja na Slovenskem pomeni tudi monografija Tehnologija varjenja, ki »ima namen na enem mestu zaokroženo podati interdisciplinarni pregled znanja, potrebnega za razumevanje problematike varilstva«. Knjiga v treh delih strnjeno prinaša temeljne vednosti o samem varjenju in njegovi metalurgiji, o varivostnih preizkusih materialov ter o preiskavah zvarnih spojev glede na njihovo trdnost in trajnost, in sicer v poglavjih, kot so v 1. delu: Toplotni pojavi pri varjenju, Metalurgija varjenja, Načini varjenja in varilni postopki (kjer so obdelani načini varjenja od ročnega do laserskega in robotskega v vseh možnih položajih in okoljih, dodajni materiali, računalniško vodenje), Varjenje in varjenju sorodni načini in postopki varjenja (npr. rezanje, spajkanje, toplotno nabrizgavanje, lepljenje); v 2. delu: Varilne napetosti in deformacije (npr. vrste napetosti in deformacij, meritve in zniževanje, odpravljanje napak), Varivost in varivostni preizkusi (npr. sposobnost materiala za varjenje, vplivi na varivost materiala, jamstvo varivosti, varivostni preizkusi materiala); v 3. delu: Varivost kovin (jekel, barvnih kovin, lahkih kovin, keramik in stekla), Neporušna preiskava zvarnih spojev (npr. radiografske preiskave, ultrazvočna defektoskopija, magnetne in magnetnoindukcijske metode, preiskave z vrtinčastimi tokovi, s penetranti, preiskave tesnosti), Določanje dopustne velikosti napake v zvarnih spojih (npr. določanje lomne žilavosti, efektivne velikosti napake, upoštevanje priporočil strokovnih združenj in standardov kot BS PD 6493:1991 ali ETM idr.), Določanje dobe trajanja in zanesljivosti varjenih konstrukcij (posebej podrobno predstavljen evropski projekt S.I.N.T.A.P.).

Monografija je bogato opremljena s ponazoritvenim gradivom:
– nad 500 enačb za izračunavanje parametrov posameznega postopka,
– nad 100 tabel z izračunanimi parametri in primerjalnimi podatki,
– nad 700 slik in drugih grafičnih ponazoritev.
Knjigi je dodanih 157 referenčnih naslovov in naslovov dodatnega strokovnega branja ter izčrpno stvarno kazalo.

»Monografija je namenjena študentom strojništva in metalurgije, varilnim inženirjem in tehnologom v praksi ter vsem tistim, ki jih zanima varjenje kot nepogrešljivo védenje pri spajanju materialov za izgradnjo konstrukcij in naprav, predvsem za investicijsko izgradnjo, ki zahteva visoka materialna sredstva in varno obratovanje v predvideni življenjski dobi in še preko nje. Namenjena je tudi vsem raziskovalcem kot izhodišče za pojasnjevanje fenomenov, ki do sedaj še niso povsem razjasnjeni ali pa o njih vladajo različna nasprotujoča si mnenja. Znanje iz varilstva je potrebno ne samo varilnemu tehnologu in neposrednemu izdelovalcu konstrukcij in naprav, temveč tudi projektantu, oblikovalcu in konstruktorju kakor tudi proizvajalcu materialov in varilnih naprav, defektologu in vsem strokovnjakom, ki sodelujejo pri nadzoru proizvodnje materialov in dodajnih materialov, ki nadzorujejo izdelavo konstrukcij in naprav ter izvajajo njihovo verifikacijo in izdajajo dovoljenja za obratovanje.« (dr. Rak)