E-novice

Knjiga

Zgodovina latinske književnosti

Od začetkov do padca rimskega cesarstva

Gian Biagio Conte»

prevod: Barbara Zlobec del Vecchio, Nadia Marincic Maniacco, Nadja Rebec, Lidia Rupel Concina, Neva Zaghet, Sonia Zupancich

naslovnica: Vesna Vidmar

format: 160 × 235

strani: 880

vezava: trda

izid: 2010

ISBN: 978-961-241-430-6

razprodano

Zgodovina latinske književnosti (Letteratura latina: manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano, 1987; zadnja prenovljena izdaja 2004) je pregledno znanstveno delo, v mednarodni strokovni javnosti priznano kot temeljno za področje latinske književnosti. Knjiga bo nepogrešljiv priročnik za vse, ki se strokovno ukvarjajo s književnostjo, kulturo in zgodovino rimske antike, z latinsko književnostjo poznejših obdobij in recepcijo latinske antike v srednjem in novem veku. Najpomembnejši izviren prispevek Contejeve knjige je sinteza med tradicionalno filologijo in sodobnimi teorijami literarnih zvrsti.

Izdajo je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.

Vsebina

na vrh strani

 

PRVI DEL
Zgodnja in srednja republikanska doba
Izvori
1. Kronologija in širjenje pisave
2. Oblike neliterarnega sporočanja
3. Predliterarne oblike: carmina
Rimsko arhaično gledališče
1. Prizorišče
2. Zvrsti
3. Gledališka »podzvrst«: atelana
Livij Andronik
Rojstvo pesniških prevodov
Najvij
Med mitom in zgodovino
Plavt
1. Tipologija zapletov in likov
2. Grške predloge
3. »Komični lirizem«
4. Struktura zapletov in razumevanje Plavta
5. Odmev Plavtovega gledališča
Cecilij Stacij
Veliki komediograf
Govorništvo in zgodovinopisje v arhaični dobi
1. Govorništvo
2. Letopisje Fabija Piktorja
3. Cincij Aliment in drugi letopisci
Književnost in kultura v dobi osvajanj
Enij
1. Gledališče
2. Anali: zgradba in kompozicija
3. Enij in muze: poetika
4. Enijevo eksperimentiranje: jezik, slog in metrika
5. Enij in doba osvajanj
Katon Starejši
1. Začetki senatorskega zgodovinopisja
2. Razprava O poljedelstvu
3. Katonov politično-kulturni boj
4. Katonov vpliv
Terencij
1. Zgodovinsko ozadje
2. Terencijev slog in jezik
3. Terencijevi prologi: poetika in razmerje do grških predlog
4. Teme in odmev Terencijevih komedij
Splošne ugotovitve o paliati: Plavt, Terencij in nova komedija
1. Od pozne Evripidove tragedije do komedije čustev
2. Konvencionalnost in odrska fikcija
3. Zavest o pravilih in metateater
Razvoj tragedije: Pakuvij in Akcij
1. Pakuvij
2. Akcij
3. Razvoj tragedije
Razvoj epske poezije: od Enija do Vergilija
Lucilij
Lucilij in satira
Politika in kultura med dobo Grakhov in Sulovo restavracijo
1. Govorništvo in politična trenja
2. Razvoj zgodovinopisja
3. Starinoslovni, jezikoslovni in filološki spisi
4. Komedija po Terenciju: paliata in togata
5. Atelana v pozni republiki: Pomponij in Novij
6. Mim: Decim Laberij in Publilij Sir
DRUGI DEL
Pozna republikanska doba
Cezarjeva doba (78–44 pr. n. št.)
Neoterično pesništvo in Katul
1. Predneoteriki
2. Neoteriki
3. Katul
Lukrecij
1. Lukrecij in rimsko epikurejstvo
2. Didaktični ep
3. Spoznavanje narave in človekov duševni mir
4. Zgodovinski razvoj
5. Interpretacija pesnitve
6. Lukrecijev jezik in slog
7. Lukrecijev odmev
Cicero
1. Tradicija in inovacija v rimski kulturi
2. Hegemonija besede: politična kariera in govorniška praksa
3. Hegemonija besede: retorična dela
4. Državni načrt
5. Morala za rimsko družbo
6. Cicero kot prozni pisec: jezik in slog
7. Pesniška dela
8. Zbirka pisem
9. Ciceronov vpliv
Filologija, biografija in starinoslovje ob koncu republike
1. Preučevanje starožitnosti in nostalgija po rimski preteklosti
2. Tit Pomponij Atik, preučevalec starožitnosti in »kulturni organizator«
3. Varon
4. Nigidij Figul
5. Kornelij Nepot
Cezar
1. Commentarius kot zgodovinopisna zvrst
2. Vojni pohodi v Galiji v Cezarjevi pripovedi
3. Pripoved o državljanski vojni
4. Cezarjeva verodostojnost in problem »zgodovinske deformacije«
5. Cezarjevi nadaljevalci
6. Cezarjeve jezikovne teorije
7. Cezarjev vpliv
Salustij
1. Zgodovinska monografija kot literarna zvrst
2. Katilinova zarota in strah pred podrejenimi sloji
3. Jugurtinska vojna: Salustij in nasprotovanje plemstvu
4. Zgodovina in kriza republike
5. Salustijev slog
6. Pismi in Invektiva
7. Salustijev vpliv
TRETJI DEL
Avgustejska doba
43 pr. n. št.–17 n. št.: Značilnosti obdobja
1. Uvod
2. Literatura, politično ozadje in pesniški krožki
Vergilij
1. Bukolike
2. Od Bukolik do Georgik (38–26 pr. n. št.)
3. Georgike
4. Od Georgik do Eneide
5. Eneida
6. Nekaj informacij o Vergilijevi priljubljenosti
Horacij
1. Epode – poezija pretiravanja
2. Satire
3. Ode
4. Pisma: kulturni načrt in filozofsko puščavništvo
5. Odmev
Elegija: Tibul in Propercij
1. Kornelij Gal
2. Tibul
3. Tibulov korpus
4. Propercij
Ovidij
1. »Moderna« poezija
2. Ljubezni
3. Erotično-didaktično pesništvo
4. Heroide
5. Metamorfoze
6. Fasti
7. Dela iz izgnanstva
8. Odmev
Livij
1. Načrt Livijevega dela in njegova zgodovinopisna metoda
2. Novi režim in težnje Livijevega zgodovinopisja
3. Slog Livijevega pripovedovanja
4. Livijev odmev
Zgodovinopisne usmeritve
1. Azinij Polion in zgodovina državljanskih vojn
2. Avtobiografija in propaganda: Avgust
3. Pompej Trog in odsevi protirimske opozicije
4. Zgodovinopisje konsenza: Velej Paterkul in Valerij Maksim
5. Zgodovinopisje senatorske opozicije
6. Zgodovinopisje kot literarna zabava: Kurcij Ruf
Erudicija in tehnične panoge
1. Erudicija in slovničarstvo v avgustejski dobi
2. Tehnične panoge v avgustejski dobi
Pravna literatura: razvojne smernice do zgodnje cesarske dobe
ČETRTI DEL
Doba zgodnjega cesarstva
Kultura in spektakel: književnost zgodnje cesarske dobe
1. Konec mecenstva
2. Književnost in gledališče
3. Seneka Starejši in deklamacije
4. Recitacije ali književnost kot spektakel
Seneka Mlajši
1. Dialogi in stoiška modrost
2. Filozofija in oblast
3. Vsakdanja filozofska praksa: Moralna pisma Luciliju
4. »Dramatični« slog
5. Tragedije
6. Apokolokintoza
7. Epigrami
8. Odmev
Literarni žanri v julijsko-klavdijski dobi
1. Manj pomembna poezija Ovidijeve generacije
2. Astronomska poezija: Germanik in Manilij
3. Razvoj zgodovinskega epa
4. Vergilijev apendiks
5. Feder: tradicija basni
6. Pesniški žanri v Neronovi dobi
Lukan
1. V verze prelita zgodovina?
2. Lukan in Vergilij: uničenje avgustejskih mitov
3. Proslavljanje Nerona in razvoj Lukanove poetike
4. Lukan in Rim kot antimit
5. Junaki pesnitve
6. Slog
7. Odmev
Petronij
1. Satirikon
2. Priapske pesmi
Satira v obdobju principata: Perzij in Juvenal
1. Perzij
2. Juvenal
Epika v obdobju Flavijcev
1. Stacij
2. Valerij Flak
3. Silij Italik
Plinij Starejši in specialistično znanje
1. Plinij Starejši in enciklopedizem
2. Strokovni pisec: Frontin
Marcial in epigram
1. Epigram kot realistična poezija
2. Mehanizem dovtipa
3. Odmev
Kvintilijan
1. Ukrepi za zajezitev propadanja govorništva
2. Kvintilijanov vzgojni program
3. Govornik in vladar
Obdobje cesarjev posinovljencev
1. Obdobje miru in stabilnosti
2. Kulturna prefinjenost in filološka erudicija
3. Znamenja prihodnosti: verski sinkretizem in ponovno verovanje v onstranstvo
Plinij Mlajši
1. Plinij in Trajan
2. Plinij in sočasna družba
Tacit
1. Vzroki za propad govorništva
2. Agrikola in jalovost opozicije
3. Pokončnost barbarov in moralna izprijenost Rimljanov
4. Zgodovinske vzporednice
5. Izvor principata
6. Tacitovi viri
7. Odmev
Svetonij in manjši zgodovinarji
1. Svetonijevo pojmovanje življenjepisa
2. Odmev
3. Flor in »rimska biografija«
Apulej
1. Večplastni lik govornika, znanstvenika, filozofa
2. Apulej in roman
3. Jezik in slog
4. Odmev
Filologija, retorika in literarna kritika, pravo
1. Latinska filologija: povzetek zgodovinskega razvoja
2. Težnja k arhaizmu v 2. stoletju
3. Avel Gelij
4. Pravna literatura: ureditev znanja
Pesniške razvojne smernice: poetae novelli
PETI DEL
Doba poznega cesarstva
Od Severov do Dioklecijana (193–305)
1. Velike družbene spremembe
2. Začetki krščanske književnosti
3. Apologeti
4. Komodijan
5. Novelli: zadnji sadovi njihove poetike
6. Učene književne zvrsti
Od Konstantina do oplenitve Rima (306–410)
1. Veliki kulturni preporod
2. Zmagoslavje krščanstva
3. Zadnja faza poganskega zgodovinopisja in novo krščansko zgodovinopisje
4. Poezija in dramatika
Vrhunec krščanske kulture
1. Cerkveni očetje
2. Ambrozij
3. Hieronim
4. Avguštin
5. Drugi cerkveni očetje
Od Honorija do Odoakra (410–476)
1. Padec zahodnorimskega cesarstva: novi politično-institucionalni ustroj
2. Krščanske kronike in zgodovinska dela
3. Novo pesništvo
Začetek srednjega veka
1. Kontinuiteta in inovacije v srednjeveški književnosti
2. Kultura v Italiji 6. stoletja: Boetij in Kasiodor
3. Književnost v Afriki
4. Književnost v Španiji
5. Književnost v Franciji
6. Beda Veličastni
7. Porajajo se nacionalne književnosti: širitev, ne pa izginotje
Slovarji
Kratek pregled grških književnikov
Zgodovinske preglednice
Imensko kazalo

 

Multimedija

na vrh strani

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.